top of page

Általános Szerződési Feltételek
Hatályos 2022. Január 20. Napjától
 


A Szolgáltató adatai:
Vállalkozó neve: Lilla Lakos Human Design
Székhely: Wiesenstrasse 10/A, Schlieren, 8952 Svájc
Vállalkozás azonosítószám (UID): CHE-263.833.685
Nyilvántartást vezető szerv: Bundesamt für Statistic
E-mail cím: lilla@lillalakos.com

 

Fontosabb fogalom meghatározások:
Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A konzultáció, program, előadás, szolgáltatás szervezője.

Fogyasztók (továbbiakban megrendelő vagy résztvevő): a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett programon, konzultáción, elvonuláson, csoportos (online) programon, egyéb szolgáltatáson.

Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:
A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot a weboldalán teszi közzé.

Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:
A jelen ÁSZF a www.lillalakos.com weboldalon (továbbiakban weboldal) keresztül megrendelhető kurzusok, szolgáltatások vonatkozásában állapítja meg, hogy a vállalati partnerek, valamint Megrendelők milyen feltételekkel és módon férhetnek hozzá a weboldalon keresztül rendelt szolgáltatásokhoz, továbbá azokat milyen módon használhatják, valamint rögzíti a felek viszonyában alkalmazandó szerződéses rendelkezéseket.

A Megrendelő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait, konzultációt (online vagy offline) igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között. Amennyiben a Résztvevő a részvételi díj összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

 

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. Január 20. Napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek közzétételének napjával. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és szolgáltatásra hatályosak, melyek a Lilla Lakos Human Design vállalkozáson keresztül, térítés ellenében igénybe vehetők.
A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a szolgáltatás megrendelésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által szervezett előadások, elvonulások, konzultációk, Human Design Olvasások, programok, kurzusok (online és személyes formában egyaránt). A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen a részvételi díjat megfizette a Szolgáltató részére és jelen Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:
A Résztvevő valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikusan jön létre, azzal, hogy a Résztvevő a szolgáltatás részvételi díját megfizeti a Szolgáltató részére és ezzel elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

A Szolgáltatónak jogában áll a megrendelés visszaigazolását követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató a szolgáltatás tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről (online vagy személyes), weboldalán, közösségi oldalán vagy elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A szolgáltatásra való jelentkezésre a weboldalon vagy elektronikus levélen keresztüli regisztrációval és részvételi díj megfizetésével van lehetőség.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződésre Svájc joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés Magyar nyelven jön létre. A szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

A Résztvevő a jelentkezés során köteles saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Résztevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A Résztvevő kötelezettségei:
A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a megrendelt szolgáltatáson, melyre regisztrált és megfizeti a részvételi díjat a Szolgáltató részére.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a szolgáltatás többi résztvevőjét és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a szolgáltatáson való további részvételtől eltiltani, amennyiben a Résztvevő a szolgáltatás többi résztvevőjét veszélyezteti, illetve magatartásával a szolgáltatást rendszeresen megzavarja és ezzel akadályozza a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítését.

A Szolgáltató jogosult a kurzus, szolgáltatás helyszínét, időpontját, tematikáját, megosztási formáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszűntetését eredményezheti.

A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

 

A Szolgáltató kötelezettségei:
A Szolgáltató vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben fogalaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a szolgáltatást.

Részvételi díj:
A szolgáltatás igénybevételéért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj a szolgáltatásról szóló weboldalon vagy közösségi oldalon kerül feltűntetésre. A feltűntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint vagy svájci Frank.

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.

A Szolgáltató által küldött szolgáltatás megrendeléséről szóló visszaigazolást követően a részvételi díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban vagy a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt üzenetben megkeresi a Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvételi díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.
 

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
A Résztvevő fokozottan köteles ügyelni arra, hogy megrendeléskor adatait, fizetési adatait pontosan adja meg. A Megrendelés  után az adatok Weboldalon történő módosítására a megrendelőnek nem lesz lehetősége, ekként amennyiben a megadott adatok javításra, pontosításra szorulnak, azt a megrendelőnek még a megrendelés leadása előtt kell elvégeznie.

A pontatlan és/vagy hibás adatok beviteléből származó, a megrendelőt hátrányosan érintő jogi, gazdasági vagy egyéb jellegű következményekért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltató, amennyiben a megrendelő az adatok pontatlanságát, hibás voltát jelzi felé, együttműködik a megrendelővel annak érdekében, hogy a szolgáltató adatbázisa pontos és naprakész adatokat tartalmazzon, valamint a megrendelő részére a szolgáltatás nyújtása minél hamarabb lehetővé váljon a pontatlan, hibás adatok javítása útján, ugyanakkor a szolgáltató e magatartása nem zárja ki a pontatlan, hibás adatbevitel hátrányos következményeit.
 

Amennyiben a Résztvevő a Weboldalon keresztül megvásárolja bármelyik szolgáltatást, úgy előzetesen és kifejezetten nyilatkozik arról, hogy kéri a szolgáltatás teljesítésének a szerződéskötés napján történő megkezdését a szolgáltatótól, valamint tudomásul veszi, hogy amennyiben Résztvevőnek vagy Megrendelőnek minősül, úgy a megrendelés leadásával egyúttal a teljesítés megkezdésének előzetes, kifejezett kérelmezése okán az elállási/felmondási jogát elveszíti.

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők számára nem hasznos egy adott Résztvevő jelenléte – annak viselkedése, megnyilvánulásai miatt – a szolgáltatáson, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj összegét.

Amennyiben a Résztvevő a szolgáltatáson nem jelenik meg, a kifizetett szolgáltatást nem veszi igénybe vagy az online szolgáltatáson nem vesz részt, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra és nem jár vissza, a szolgáltató teljes díját köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül akár a szolgáltatás egészével, akár a program, szolgáltatás egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a kurzus, a szolgáltatás az ő hibájából nem kezdhető meg vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani, későbbi időpontban eljuttatni elektronikus formában a megrendelt anyagokat, szolgáltatásokat.

A Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelzési cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 

Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele, felelősség:
A teljesítés időpontja a kurzus, szolgáltatás megtartásának időpontja.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást az etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alaján, a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a bármilyen szolgáltatás igénybevételekor tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulás nélkül – rögzíteni. A Részvevők kizárólag a Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni a szolgáltatás során.

Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a szolgáltatások során, vagy azt követően a Szolgáltató által esetlegesen átadott felvételeket, dokumentumokat, információkat, tananyagot nem jogosult harmadik személyek számára átadni, továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott dokumentumok a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólat a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

Online szolgáltatás esetén a Résztvevő tudomásul veszi, hogy kizárólag egy személy, egy eszközről jogosult a szolgáltatáson való részvételre, csatlakozásra.

A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt a Résztvevő teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut a Résztvevő által elkövetett jogsértés, jogosult 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű kötbérről számlát kiállítani a Résztvevő részére. Résztvevő köteles a számla összegét 8 napos fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlíteni.

Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Résztevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. Életévét betöltötte.

 

Online kurzusokhoz, online csoportos foglalkozásokhoz való hozzáférés

A kurzusokhoz és a kurzus keretében közzétett anyagokhoz, szolgáltatásokhoz a megrendelő hozzáférési díj megfizetését követően a Weboldalon a “Member Pages” portálon keresztül a bejelentkezést követően fér hozzá.

Bizonyos kurzusok, online programok szolgáltatásának teljesítése kizárólag zoom applikáción (www.zoom.us) és/vagy Vimeon és/vagy Facebook Messengeren keresztül történik. Ehhez hozzáférést biztosító linket a Szolgáltató a Megrendelő által megadott e-mail címre, elektronikus levélben vagy Facebook Messenger üzentben a szolgáltatás megkezdése juttatja el a Megrendelőnek. A zoom és Facebook Messenger applikációk használata ingyenes. A Résztvevő felelőssége, hogy a Szolgáltatató szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges zoom és/vagy Facebook Messenger, Facebook hozzáférést létrehozza és használja.

A szolgáltatás igénybevételéhez stabil internetkapcsolat szükséges. A szolgáltatás hozzáférésének minőségét a megrendelő által használt internet kapcsolat jellemzői, a megrendelő által használt eszközök, a megrendelő tartózkodási helye számottevően befolyásolhatja.

A megrendelő a kurzust, online szolgáltatást a Weboldalon keresztül rendelheti meg. Megrendelés során a megrendelő az alábbi adatait adja meg a szolgáltató részére:

Név
E-mail cím
Számlázási cím
Születési adatok
 

A kurzushoz, szolgáltatáshoz való hozzáférés ellenében fizetendő hozzáférési díj megfizetését követően a Megrendelő e-mailben kap egy linket, amelyre kattintva a Weboldal azon felületére jut, ahol létrehozhatja a felhasználói fiókját, az ahhoz tartozó felhasználó név és jelszó megadásával. A megrendelő e felhasználó névvel és jelszóval tud hozzáférni a kurzushoz a Members Pages portálján keresztül.

 

Amennyiben a megrendelő az online teljesítendő szolgáltatást megvásárolja, úgy előzetesen és kifejezetten nyilatkozik arról, hogy kéri a szolgáltatás teljesítését, a kurzus, szolgáltatás Weboldalon specifikált időpontjában és módján (pl. zoom) a szolgáltatás megkezdését a szolgáltatótól, valamint tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadásával egyúttal a teljesítés megkezdésének előzetes, kifejezett kérelmezése okán, az elállási/felmondási jogát elveszíti.

A megrendelő fokozottan köteles ügyelni arra, hogy megrendeléskor adatait, fizetési adatait pontosan adja meg. A megrendelés leadása után az adatok a Weboltalon történő módosítására a megrendelőnek nem lesz lehetősége, ekként amennyiben a megadott adatok javításra, pontosításra szorulnak, azt a megrendelőnek még a megrendelés előtt kell elvégeznie.

A pontatlan és/vagy hibás adatok beviteléből származó, a Megrendelőt hátrányosan érintő jogi, gazdasági vagy egyéb jellegű következményekért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltató amennyiben a megrendelő az adatok pontatlanságát, hibás voltát jelzi felé, együttműködik a Megrendelővel annak érdekében, hogy a Szolgáltató adatbázisa pontos és naprakész adatokat tartalmazzon, valamint a megrendelő részére a szolgáltatás nyújtása minél hamarabb lehetővé váljon a pontatlan, hibás adatok javítása útján, ugyanakkor a Szolgáltató e magatartása nem zárja ki a pontatlan, hibás adatbevitel hátrányos következményeit.

Amennyiben felhasználói fiókkal már rendelkező megrendelő adataiban változás következik be, úgy azt a Megrendelő haladéktalanul köteles a szolgáltató részére a Weboldalon rendelkezésre álló felhasználói fiók kezelésére szolgáló felületen módosítani. A módosítás elmaradása esetén a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a megrendelőt hátrányosan érintő jogi, gazdasági vagy egyéb jellegű következményekért.

A megrendelésről a Szolgáltató visszaigazolást küld a megrendelő által megrendeléskor megadott e-mail címre a hozzáférési/megrendelési díj megfizetését követő 48 órán belül. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés részleteit, továbbá online kurzus esetén azt a linket, amelyen keresztül a megrendelő létrehozhatja a szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosító felhasználói fiókját.

A felek közötta szerződés a hozzáférési/megrendelési díj megfizetésével, levonásával a díjlevonás napján jön létre, a nap tekintendő a szerződéskötés napjának.
 


Hozzáférési díj, megrendelési díj:

Online kurzusok, szolgáltatások Weboldalon történő megrendelését, a megrendelő a hozzáférési díjat online bankkártyás fizetés útján, a Stripe rendszerén (www.stripe.com) keresztül köteles megfizetni. E kötelezettsége teljesítés érdekében a megrendelő a megrendelés során köteles fizetési adatait megadni, nevezetesen az által használni kívánt bankkártya számát, lejáratának dátumát, valamint CVV/CVC kódját. A megrendelő köteles olyan bankkártyát használni a díj fizetés teljesítéséhez, amelyet jogosult használni. E tekintetben a szolgáltatót semmilyen felelősség, helytállási kötelezettség nem terheli, ezért kizárólag a megrendelő a felelős.

A megrendelés leadását a szolgáltatónak történő megküldését követően a szolgáltató által használt fizetési rendszer a hozzáférési díjat automatikusan levonja, bizonyos a Weboldalon specifikált módon és esetekben több részletben, ekként a fizetést elindító gombra való kattintással a megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

A hozzáférési díjat a szolgáltató saját maga jogosult meghatározni. A hozzáférési díjat a szolgáltató a Weboldal bárki által szabadon látogatható részén teszi közzé. A közzétett hozzáférési díj bruttó árként kerül feltüntetésre. A hozzáférési díj a szolgáltatással összefüggésben minden díjat, kötelezettséget tartalmaz, e díj megfizetésén túl a megrendelőt további fizetési kötelezettség nem terheli.

A szolgáltató a hozzáférési díjjal kapcsolatosan saját belátása szerint jogosult kedvezményt nyújtani a megrendelő részére. A kedvezmény igénybevételének feltételeit, a kedvezmény időtartamát és mértékét a szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni. A szolgáltató az aktuális kedvezményeiről szóló tájékoztatást a Weboldalon teszi közzé, oly módon, hogy megismerhetőek legyenek az igénybevétel feltételei, a kedvezmény időtartama és mértéke, egyéb lényeges tulajdonságai.

A hozzáférési díjról a szolgáltató online számlát állít ki a megrendelő részére a stripe rendszerén keresztül.


 

Az online csoportos kurzusok, foglalkozások, szolgáltatások tartalma

A megrendelő részére nyújtott szolgáltatás alapján a megrendelő jogosult a Weboldalon hozzáférni az online kurzus, szolgáltatás video és egyéb anyagaihoz a Member Pages portálon keresztül, amennyiben az a kurzus része. Jogában áll résztvenni a zoomon keresztül nyújtott szolgáltatáson, foglalkozáson, amennyiben része a kurzusnak, szolgáltatásnak. A zoomon történő csatlakozásokról kizárólag a Szolgáltató készíthet felvételt, amit elérhetővé tehet a csoportos online programokon, kurzusokon résztvevők számára. Minden résztvevő maga kontrollálja, kezeli, hogy hanggal és/vagy videóval vagy anélkül kíván jelen lenni a felvételre kerülő csoportos zoom hívásokon. Az online programra/kurzusra való regisztrációval, a részvételi díj megfizetésével és a zoom híváson való részvétellel résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy felvétel készül a hívásról, és az általa a saját zoom felületén kontrollált módon felvételre kerül a hang- és képanyaga, ami a csoport tagjainak kiküldésre kerül e-mailben. Amennyiben nem járul hozzá, úgy a résztvevő saját felelősségére nem vesz részt a zoom híváson és felvételről tudja visszanézni a szolgáltatást. A felvételt követően a Résztvevőnek nem áll módjában visszavonni a felvételen való szerepléséhez való hozzájárulását, ezt kizárólag úgy teheti meg, ha nem vesz részt a felvételen, tehát nem kapcsolódik a zoom applikáción keresztül a szolgáltatáshoz, csak a felvételt nézi vissza.

Előfordulhat, hogy a szolgáltató hibáján kívül a szolgáltatásról nem sikerül a zoom rendszerének felvételt készíteni. Amennyiben a Résztvevő a szolgáltatáson bármilyen okból nem jelenik meg és a zoom rendszerén keresztül nem sikerül felvenni a csoportos szolgáltatást, így a felvételt nem tudja a Szolgáltató önhibáján kívül megosztani a Résztvevővel, vagy a kifizetett szolgáltatást nem veszi igénybe vagy az online szolgáltatáson nem vesz részt, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra és nem jár vissza, a szolgáltató teljes díját köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

 

Személyes konzultációk, konzultációs folyamatok

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem ad orvosi tanácsot, és nem írja elő semmilyen technika, metódus használatát a fizikai, mentális vagy orvosi problémák orvos általi kezelésének helyettesítő formájaként sem közvetlenül, sem közvetve. A konzultációk célja, hogy különféle információkat és eszközöket kínáljon a Megrendelőnek, Résztvevőnek, hogy segítse őt a spirituális növekedés, az érzelmi és fizikai jólét keresésében. A szolgáltató minden ezzel kapcsolatos  felelősséget kizár. Résztvevő saját felelősségére vesz részt a konzultáción.

A konzultációk díját előre egyeztetik a felek. A konzultációkra előre egyeztetett időpontban kerül sor. Amennyiben betegség, vis maior miatt az előre egyeztetett időpontban nem kerül sor a konzultációra, úgy új időpontot beszélnek meg a felek.

A konzultációk nem esnek pénzvisszafizetési garancia alá, akkor sem, ha a regisztrációt és fizetést követően a megrendelő meggondolja magát és a későbbiekben nem kíván résztvenni a szolgáltatáson vagy elégedetlen a szolgáltatással. Minden vásárlás végleges.

A konzultáció díjának megfizetését vagy a Weboldalon e célra létrehozott felületen, vagy banki átutalással teheti meg a Résztvevő.

Bankadatok:
Bankintézet: Postfinance AG
SWIFT Code: POFICHBEXXX
Bank címe: MINGERSTRASSE 20., Bern, Schweiz

Fogadó fél: Lilla Lakos Human Design
IBAN: CH61 0900 0000 1602 4421 2
Cím: Wiesenstrasse 10/A, Schlieren 8952, Schweiz
 

 

A szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezések

A Weboldalon a Megrendelő számára elérhetővé tett akár szöveges, akár audiovizuális anyagok, vagy ezek bármilyen kombinációja, a megosztott know-how, szerzői mű a szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

A jelen ÁSZF alapján létrejött szolgáltatási szerződés semmilyen módon nem eredményezi a szolgáltató szellemi tulajdonának Megrendelőre történő átszállását, a Szolgáltató részéről semmilyen módon nem jelent a szellemi tulajdonnal kapcsolatos bármilyen jogról történő lemondást, továbbá semmilyen módon nem jogosítja fel a Megrendelőt a Szolgáltató szellemi tulajdonának hasznosítására, jelen ÁSZF kereteit meghaladó használatára.

 

A hibás teljesítésre vonatkozó különös rendelkezések

Nem tekinthető a Szolgáltató hibás teljesítésének és a Szolgáltatót nem terheli semmilyen helytállási kötelezettség azzal kapcsolatosan, hogy a konzultációt, szolgáltatást, a kurzus anyagához való hozzáférést, valamint a kurzus anyagának megtekintését, elsajátítását követően a Megrendelő bevételei, egészsége, jövedelme, gazdaságossági eredményessége, mentális/fizikai/szellemi/spirituális jólléte hogyan alakul. Ezzel kapcsolatosan a szolgáltatót eredményfelelősség nem terheli.

 

Elállási jog
Elállási jog nem illeti meg a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Résztvevő kifejezett, előzetes beegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Résztvevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Résztvevő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások díjának megfizetését követően megkezdje a szolgáltatás nyújtását. Ezzel a Résztvevő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

 

Adatkezelési Tájékoztatás
A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Résztvevők személyes adatait biztonságos, az Európai Parliament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén elérhető.

Lilla Lakos Human Design Adatvédelmi tájékoztató
Hatályos 2023. Január 20. Napjától

 

A Lilla Lakos Human Design tevékenységének végzése során kiemelt figyelmet szentel az Ön személyes adatainak jogszerű, átlátható és biztonságos kezelésére, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: GDPR), a 2011. évi CXII. törvénnyel (továbbiakban: Infotv.).
 

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Ön minél teljesebb tájékoztatást kapjon arról, hogy tevékenységünk során milyen személyes adatait kezeljük, ezen adatkezelésnek mi a célja, az Ön személyes adatait kivel osztjuk meg, továbbá milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak kezelésével összefüggésben.
 

 1. Mely adatok minősülnek személyes adatnak?
  Minden olyan információ személyes adatnak minősül, amely az azonosítható vagy az azonosított természetes személyre, azaz érintettre vonatkozik. Ilyen információ többek között az érintett neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, az általa használt online azonosító.
   

 2. Mit jelent az adatkezelés?
  A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
   

 3. Ki kezeli az Ön személyes adatait?
  Az Ön személyes adatait a Lilla Lakos Human Design kezeli.


  Az adatkezelő adatai:

Székhely: Wiesenstrasse 10/A, Schlieren, 8952 Svájc
Vállalkozás azonosítószám (UID): CHE-263.833.685
Nyilvántartást vezető szerv: Bundesamt für Statistic
E-mail cím: lilla@lillalakos.com
 

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem működik.
 

Mely személyes adatainak kezelését végezzük?
A Lilla Lakos Human Design tevékenységeivel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezelhetjük:
- név
- számlázási cím
- telefonszám
- e-mail cím
- születési adatok, amiket kizárólag olyan megrendelt szolgáltatás teljesítésére használunk, ahol elengedhetetlen ezen adatok felhasználása (Human Design Olvasás)
- felhasználói fiókhoz tartozó felhasználónév és jelszó
- bankkártya adatok (bankkártyaszám, lejárati idő, CVV/CVC kód) Amennyiben az adatkezelőhöz az adatvédelemmel kapcsolatos jogainak gyakorlásával összefüggésben fordul, úgy – attól függően, hogy ezt milyen módon teszi meg – jellemzően nevét, e-mail címét, levelezési címét, valamint a kérelmében megadott további személyes adatait kezeljük.
 

Amennyiben az adatkezelőhöz az adatvédelemmel kapcsolatos jogainak gyakorlásával összefüggésben fordul, úgy – attól függően, hogy ezt milyen módon teszi meg – jellemzően nevét, e-mail címét, levelezési címét, valamint a kérelmében megadott további személyes adatait kezeljük.

Amennyiben az adatkezelőnek Önnel szemben vagy Önnek az adatkezelőnek Önnel szemben bármilyen jogcímen igénye keletkezik, úgy az igényérvényesítés körében jellemzően az Ön nevét, számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát kezeljük, ezen túlmenően minden olyan személyes adatot kezelünk, amely e körben, az igényérvényesítéssel összefüggésben Ön által vagy az Ön képviseletében eljáró személy által birtokunkba jutott.

Tájékoztatjuk, hogy ha Facebook vagy Instagram oldalunkat kedveli, követi, úgy a Facebook, illetve az Instagram az ezen oldalakon kifejtett tevékenységéről adatokat gyűjthet, melyek alapján ezen oldalak pl. személyre szabott hirdetéseket jeleníthetnek meg az Ön számára. Az adatkezelő ezen oldalakon ajánlatait, reklámjait, a szolgáltatással kapcsolatos egyéb bejegyzéseit teszi közzé. A fenti oldalak kedvelése, követése esetén ezen oldalakon az Ön neve, esetlegesen az Ön által használt profilkép, az Ön kommentjei, kedvelései az adatkezelő és más Facebook és Instagram felhasználók számára is követhetővé, láthatóvá, kommentelhetővé válhatnak, az oldalakhoz kapcsolódó fejleményekről értesítéseket kaphat.

 

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

A személyes adatok kezelését az adatkezelő meghatározott cél érdekében, meghatározott jogalapra történő hivatkozással folytathatja. Az adatkezelés lehetséges jogalapjait a GDPR 6. cikk (1) bekezdése tartalmazza. A Lilla Lakos Human Design szolgáltatásainak megrendelése kapcsán kezelt személyes adatokat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott jogalap képezi, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, továbbá ahhoz is szükséges, hogy az adatkezelő a számlázással összefüggésben jogi kötelezettségét (számla kibocsátása az Áfa tv. 159. (1) bekezdése alapján) tudja teljesíteni. E-mail címe, neve, számlázási címe a szerződés megkötéséhez szükséges adatok, e-mail címére küldjük meg a felhasználói fiók létrehozásához szükséges linket, valamint a díjfizetésről szóló számlát. Felhasználói fiókjának felhasználói neve és jelszavának kezelése biztosítja, hogy a kurzushoz, online foglalkozáshoz kizárólag Ön férhet hozzá. Bankkártya adatainak kezelésére a hozzáférési díj megfizetése érdekében van szükség. Telefonszámát és e-mail címét kapcsolattartás céljából is kezeljük, a szolgáltatási színvonal biztosítása céljából. Nevét és számlázási címét a számlázással összefüggésben is kezeljük, e nélkül számlát nem tudunk kiállítani az Ön részére. A számlázással összefüggésben kezelt személyes adatainak kezelésére abból a célból is szükség van, hogy az adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 165. § (1) és (2) bekezdésében foglalt bizonylati elvnek és bizonylati fegyelemnek megfelelően az adatkezelő gazdasági eseményeiről, műveleteiről valós képet adhasson, és ennek keretében biztosítsa az egyes számviteli bizonylatok megőrzését az Szt. 169. §-ának megfelelően. Ez esetben adatainak kezelésének jogalapját szintén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalap képezi. Az adatkezelő számára a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan megadott e-mail címét, – és amennyiben e-mail címe nevét is tartalmazza – nevét, az adatkezelő abból a célból is kezeli, hogy az Ön részére közvetlen üzletszerzés céljából e-mailben hírlevelet küldjünk ajánlatainkról, szolgáltatásainkról, akcióinkról. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelő közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdeke, valamint a Reklámtv. 6. § (4) bekezdéseben foglaltak képezik. Amennyiben Ön ezen adatkezelés ellen tiltakozott, ám később hírleveleinkre ismételten fel kíván iratkozni, úgy ebben az esetben személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján fogjuk kezelni, amely hozzájárulás bármikor, következmények nélkül visszavonható.

Amennyiben Ön szolgáltatásainkat soha nem vette igénybe, de hírlevelünkre feliratkozott, úgy nevét és e-mail címét az Ön hozzájárulása, azaz a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeljük. Hozzájárulását az e-mailekben elhelyezett „leiratkozás” hivatkozásra kattintva bármikor visszavonhatja.

 Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az e-mailes hírlevél küldését részünkre megtiltja, illetve ehhez adott hozzájárulását visszavonja, úgy az adatkezelő az Ön e-mail címét és amennyiben e-mail címe nevét is tartalmazza, nevét abból a célból kezeli tovább, hogy az általunk kezelt e-mail küldő szoftverben az Ön e-mail címére való levélküldést letilthassuk. Ezen célból személyes adatait az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében kezeljük összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával. Ez esetben az adatkezelő jogos érdekét képezi, hogy biztosítsa, hogy kéretlen megkeresést az Ön részére ne küldjünk, az abból fakadó jogkövetkezményektől az adatkezelőt megóvjuk.

Adatvédelmi jogainak gyakorlásával összefüggésben személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy jogairól, az elérhető jogorvoslati lehetőségekről felvilágosítást adhassunk, kérelmét érdemben megválaszolhassuk, előmozdíthassuk az Ön jogainak érvényesülését. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul, vagyis az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Amennyiben Ön az adatkezelőhöz termékeinkkel, szolgáltatásainkkal vagy az adatkezelő tevékenységével összefüggésben fordul, úgy adatait abból a célból kezeljük, hogy megkeresésére érdemi választ tudjunk adni. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. az adatkezelő jogos érdekét a megkeresésekre adandó érdemi válaszadáshoz fűződő érdeke, ehhez kapcsolódóan az adatkezelő jóhírnévhez, üzletszerzéséhez fűződő érdeke képezi.

 

Amennyiben az adatkezelőnek Önnel szemben vagy Önnek az adatkezelővel szemben bármilyen jogcímen igénye keletkezik, úgy az igényérvényesítéssel összefüggő körben személyes adatait az igény érvényesítése céljából, illetve a hatósági vagy bírósági eljárásban való részvétel céljából kezeljük. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Az adatkezelő jogos érdekét a hatékony igényérvényesítéshez, illetve a hatósági vagy bírósági eljárásban való részvételhez fűződő érdeke képezi.

 

Az adatkezelő Facebook és Instagram oldalán az adatkezelés abból a célból zajlik, hogy az adatkezelő az oldalak kedvelői, követői számára ajánlatokat tegyen közzé. A Facebook és az Instagram a tevékenységéből származó adatokat reklámcélokra használhatja fel. Az adatkezelés jogalapját ezeken az oldalakon a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalap képezi, vagyis a kedveléssel, követéssel és az oldalakon kifejtett felhasználói tevékenységgel összefüggésben kezelt személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása alapján történik. Ezen adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelő, valamint a Facebook és az Instagram önálló adatkezelőknek minősülnek, tekintettel arra, hogy a Facebook és az Instagram az Ön személyes adatait saját céljaira is felhasználhatja.

 

Mikor jogszerű az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés?

Az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés abban az esetben jogszerű, ha Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását önkéntesen és egyértelműen adta meg konkrét és megfelelő tájékoztatást követően. Felhívjuk figyelmét, hogy Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni!

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonásával a hozzájárulás visszavonását megelőzően folytatott adatkezelés nem válik jogtalanná. Hozzájárulását írásban, a 3. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikére küldött nyilatkozatával, hírlevelek esetén pedig az általunk küldött emailek alján található, „leiratkozás” hivatkozásra történő kattintással is visszavonhatja. A Facebook és Instagram oldalak esetén Önnek bármikor lehetősége van ezeket az oldalakat „kikövetni”, az értesítéseket kikapcsolni, az Ön által közzétett tartalmakat törölni, szerkeszteni.

Kérjük, hogy a Facebook és az Instagram adatkezelési gyakorlatát az alábbi linkekre kattintva tekintse át:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875

Amennyiben valamely személyes adatát az Ön hozzájárulásán túl az 5. pontban jelzett más jogcímen is kezeljük, úgy a hozzájárulás visszavonása a más jogcímen és célból kezelt adattal kapcsolatos adatkezelést nem teszi jogellenessé. Ha pl. Ön hírlevél küldését megtiltja, de nevét és e-mail címét szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében is kezeljük, úgy ezen adatokat a hozzájárulás visszavonása ellenére továbbra is jogosan kezeljük, azzal, hogy az Ön számára a továbbiakban hírlevelet már nem küldünk.
 

 

Az adatkezelő jogos érdeke alapján történő adatkezelés

A jogos érdek alapján történő adatkezeléssel szemben az érintetteknek jogában áll tiltakozni. A tiltakozáshoz való jogot a 3. pontban megjelölt elérhetőségekre e-mailben vagy postai úton eljuttatott írásbeli nyilatkozatok alapján gyakorolhatják az érintettek. E-mailes hírlevél esetén Ön az e-mailek alján található „leiratkozom” linkre kattintással bármikor megtilthatja, hogy az Ön részére a továbbiakban hírlevelet küldjünk. Amennyiben e-mailes hírlevelünkről leiratkozott, úgy a kéretlen emailek küldésének megakadályozása érdekében folytatott további adatkezelést is bármikor megtilthatja az adatkezelő 3. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött e-mail vagy írásbeli, postán feladott nyilatkozat útján. Az érintettek tiltakozása esetén az ezen jogalap alapján kezelt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag abban az esetben kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait az Ön és az adatkezelő között létrejött szerződés fennállása alatt mindenképpen kezeljük. Arra az esetre, ha a szerződésből fakadóan vagy más okból az adatkezelőnek vagy Önnek bármilyen jogcímen igénye keletkezne, a szerződésben foglalt személyes adatait és az igényérvényesítés során birtokunkba jutott személyes adatait az esetleges igény egyezséggel történő rendezése esetén az egyezség teljesítéséig vagy a jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján történő teljesítés, annak elmaradása esetén e határozat alapján indult végrehajtási eljárás végleges lezárásáig kezeljük. Személyes adatait – azért, hogy az adatkezelő igényeit akadály nélkül érvényesíthesse vagy érdekeit megvédhesse – az általános elévülési idő elteltéig (az elévülési idő jellemzően 5 év) abban az esetben is kezeljük, ha semmilyen igényérvényesítést célzó eljárás – akár hatósági, akár bírósági, akár ezen kívül eső – eljárás nincs folyamatban. Az elévülési idő akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. E-mailes hírlevelek esetén személyes adatait az Ön tiltakozásának kézhez vételéig vagy hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük hírlevél küldése céljából. E-mailes hírlevél esetén a személyes adatokat addig kezeljük, míg a kéretlen e-mailek küldését gátló adatkezelés elleni tiltakozását kézhez nem vettük. Amennyiben hírlevelünkre újra fel kíván iratkozni tilalmazott e-mail címével, úgy személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Azon személyes adatait, melyek kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, ha az adatok kezelésére más jogcím és cél alapján már nincs lehetőség. Azon személyes adatait, amelyek kezelésére az Szt-ben foglalt kötelezettségeink teljesítése érdekében van szükségünk, az adatkezelés kezdő időpontjától számított nyolc évig kezeljük, figyelemmel az Szt. 169. §-ára. Adatkezeléssel kapcsolatos jogaival, valamint az adatkezelő termékeivel, szolgáltatásával, tevékenységével összefüggő megkeresésében, kérelmében közölt személyes adatait a megkeresés, kérelem érdemi elintézéséig kezeljük. Az adatkezelő az adatkezelés jogalapjának, céljának megszűnését követően az Ön személyes adatait nyilvántartásaiból harminc napon belül törli, vagy amennyiben ez nem lehetséges, ezen adatokat hozzáférhetetlenné teszi vagy anonimizálja.

 

Az Ön jogai

Az adatkezelő által folytatott adatkezeléssel összefüggésben Önt az alábbi jogok illetik meg:
1) a hozzáférés joga – GDPR. 15. cikk
2) a helyesbítéshez való jog – GDPR 16. cikk
3) a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – GDPR 17. cikk
4) az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk
5) az adathordozhatósághoz való jog – GDPR 20. cikk
6) a tiltakozáshoz való jog – GDPR 21. cikk

Az adatkezeléssel összefüggő jogait az adatkezelőnek címzett írásbeli kérelem útján gyakorolhatja. E kérelmét az adatkezelő részére e-mailben, illetve postai úton juttathatja el a jelen tájékoztató 3. pontjában feltüntetett e-mail címre, valamint az adatkezelő székhelyére. Az adatkezelő – amennyiben kérelme nem megalapozatlan vagy túlzó – kérelmét díjmentesen köteles elintézni. A kérelem megalapozatlan és túlzó jellegét az adatkezelő köteles bizonyítani.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hírlevelünkre feliratkozik, úgy a kedvezményes ajánlatok megküldése érdekében a Mailchimp elnevezésű szoftver segítségével profilalkotást és automatikus döntéshozatalt végzünk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy e-mail címe bekerül az alkalmazott szoftveren belüli adatbázisba, majd az alkalmazott szoftver az Ön részére küldött e-mailekre adott reakciója alapján profilt állít fel az Ön aktivitásáról és preferenciáiról. Ennek során a szoftver figyelembe veszi, hogy megnyitja-e az Ön részére küldött e-maileket, milyen termékekre ad le megrendelést az adatbázisban szereplő e-mail címének használatával, a megnyitott e-mailekben szereplő mely linkekre kattintott, mely hozzánk kötődő oldalakat látogatta meg az e-mailből kiindulva, és ennek alapján sorolja be Önt előre meghatározott kategóriákba, amely alapján kerülnek az Ön részére kiküldésre további ajánlataink. Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek bármikor jogában áll tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait közvetlen üzletszerzés – ideértve a profilalkotást és az automatikus döntéshozatalt is – céljából használjuk fel. Tiltakozása esetén az Ön személyes adatai e célból a továbbiakban nem használhatók fel.

Az adatkezelő a fenti jog érvényesülésének biztosítása érdekében biztosítja azt, hogy Ön levelezőlistánkról bármikor leiratkozhasson a 6. pontban foglaltak szerint, valamint lehetőséget biztosít arra is, hogy csak a profilalkotás és az automatizált döntéshozatal ténye ellen tiltakozzon az adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával. Ebben az esetben az adatkezelő csupán az általános, nem célzott ajánlatait küldi meg az Ön részére a tiltakozás kézhezvételét követően.
 

Az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok pontatlanságáért való felelősség

Felhívjuk figyelmét, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, ha Ön a rendelkezésre bocsátott személyes adatait pontatlanul adta meg részünkre.

 

Ki fér hozzá az általunk kezelt személyes adatokhoz?

Az általunk kezelt személyes adataihoz a tevékenységünkben személyesen közreműködő tagjaink, munkavállalóink, illetőleg velünk egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek jogosultak hozzáférni. E személyeken túl az Ön személyes adataihoz a következő címzettek férnek hozzá:

- Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC (székehely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)
 

A Mailchimp egy olyan vállalkozás, amely az adatkezelő e-mailes marketing tevékenységét segíti elő. Felhívjuk figyelmét, hogy a Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) mint adatfeldolgozó jár el nevünkben, szolgáltatásainak igénybevétele során harmadik országba irányuló adattovábbítás történhet, azonban a Mailchimppel olyan szerződésünk áll fenn, amely biztosítja az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét.

További tudnivalók az Mailchimp adatvédelmi gyakorlatáról az alábbi linken találhatók: https://mailchimp.com/about/security/

- WIX.com, Inc. (székhely: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158, Amerikai Egyesült Államok): értékesítési felületeinket a WIX szolgáltatását igénybe véve hozzuk létre, ekként a WIX.com, Inc. mint adatfeldolgozó jár el nevünkben, szolgáltatásainak igénybevétele során harmadik országba irányuló adattovábbítás történhet, azonban a WIX.com, Inc.-vel olyan szerződésünk áll fenn, amely biztosítja az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét. További tudnivalók a WIX.com, Inc. adatvédelmi gyakorlatáról az alábbi linken találhatók: https://www.wix.com/manage/privacy-security-hub. A WIX.com-on keresztül az érintett neve, számlázási címe, telefonszáma kerül felhasználásra.

- Stripe Payments Europe Limited (székhely: 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Írország): az adatkezelő az online bankkártyás fizetéshez a Stripe által üzemeltetett rendszert használja, ekként e társaság a szolgáltatás rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben hozzáfér az Ön nevéhez és bankkártyaadataihoz. A Stripe ekként adatfeldolgozóként jár nevünkben, és e szolgáltatóval olyan szerződést kötöttünk, amely biztosítja személyes adatainak megfelelő szintű védelmét. További tudnivalók a Stripe adatvédelmi gyakorlatáról az alábbi linken találhatók: https://stripe.com/en-hu/privacy.

A fenti címzetteken túlmenően az adatkezelő könyvelését, könyvvizsgálatát végző személyek is hozzáférhetnek személyes adatokhoz tevékenységük végzésekor, valamint adatai (neve, számlázási címe) csomagküldő szolgáltatást végző személyek részére is átadható, amennyiben szolgáltatásunk keretén belül az Ön részére terméket vagy más ingó dolgot vagyunk kötelesek küldeni.

 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a fent felsorolt címzettek munkavállalói is hozzáférnek a feltétlenül szükséges mértékben. Az adatkezelő a fenti címzettekkel olyan szerződéseket kötött, melyek garantálják az Ön adatainak védelmét, illetőleg a tárhely-szolgáltató esetén meggyőződött arról, hogy az megfelel az Európai Unió által előírt adatvédelmi szintnek.

 

Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatokat törvényben meghatározott módon és mértékben hatósági, bírósági felhívásra kötelesek vagyunk átadni a felhívó hatóság, bíróság részére.

Az adatkezelő jogos igényeinek érvényesítése vagy az adatkezelővel szembeni igényérvényesítés során a megbízás alapján eljáró jogi képviselőnknek személyes adatokat adunk át, mint ahogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése, illetve az ilyen eljárásban való részvétel esetén is történik adatközlés az eljáró hatóság és bíróság felé.

 

Cookie-k

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ, melyek egyrésze a weboldalunk működéséhez elengedhetetlenek, míg másrészük kényelmi funkciókat biztosít, valamint marketingünket segíti elő, illetve információt nyújt tevékenységünkhöz kapcsolódó statisztikákról.

 

Jogorvoslat

Amennyiben az adatkezelő az Ön jogait megsérti, Ön bírósághoz fordulhat. A per lefolytatása törvényszéki hatáskörébe tartozik. A per a svájci törvényszék előtt megindítható. Kérésére a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről részletes felvilágosítást nyújtunk.

bottom of page